Mediácia

Výhra oboch strán

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediáciu vedie mediátor, ktorý je viazaný mlčanlivosťou. Úlohou mediátora je dopomôcť stranám dospieť k dohode, ktorá bude prospešná pre obe strany. Výsledkom mediácie je teda dohoda, na obsahu ktorej sa dohodli sporové strany a ktorá je pre všetky zúčastnené strany záväzná.

Mediátor vystupuje počas celej mediácie nestranne a neutrálne, a teda z jeho strany nedochádza k hodnoteniu a súdenie sporových strán. Počas mediácie sa nezameriava na právne aspekty sporu, ale na záujmy sporových strán, taktiež autoritatívne nerozhoduje o riešení sporu.

Medzi výhody mediácie zaraďujeme: hlavne jej efektívnosť, rýchlosť a hospodárnosť, nakoľko náklady sú nižšie ako náklady vynaložené na súdny spor. Rovnako tak neformálnosť, diskrétnosť, neverejnosť, dobrovoľnosť, menší psychický otras, nezhoršujúce sa vzťahy, kreatívne a netradičné riešenia, rovnoprávnosť, čestnosť, možnosť oddelenej mediácie a taktiež zachovanie obchodnej reputácie a dobrej povesti.

Markéta
Gašajová

MARKETA_GASAJOVA
  • V roku 2008 som nastúpila na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú som úspešne absolvovala zložením bakalárskej, magisterskej a rigoróznej skúšky.
  • Počas doktorandského štúdia na Katolíckej Univerzite v Ružomberku som sa venovala výskumu v rodinách a porovnávala som participantov s výhradnou starostlivosťou o dieťa s participantmi so striedavou osobnou starostlivosťou. Štúdium som ukončila v roku 2017 dizertačnou skúškou, ktorej súčasťou bola aj dizertačná práca na tému: Problémy detí súvisiace so striedavou osobnou starostlivosťou.
  • Od roku 2014 do  roku 2019 som pôsobila v oblasti advokácie ako advokátsky koncipient.
  • V roku 2020 som absolvovala odbornú prípravu mediátora, kde som získala Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
  • Ako mediátorka pôsobím v Ružomberku od roku 2020 a svoju prax vykonávam prevažne v občiansko – právnej a rodinnej oblasti.

Súčasnosť

V roku 2022 som sa zúčastnila verejného obstarávania, výsledkom ktorého je podpísanie Rámcovej dohody o poskytovaní služieb o výkone mediácie v zmysle ustanovení zákona § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom plnenia tejto dohody je poskytovanie mediácie na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine. Dohoda je podpísaná s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a bude vykonávaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš s max. počtom rodín 6. Rovnako tak na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo s max. počtom rodín 15 a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok s max. počtom rodín 5. Rámcové dohody sú podpísané na rok 2022.

Riešenie
sporov

Spory vhodné na mediáciu, sú všetky druhy sporov, nielen spory právneho charakteru, ale aj spory neprávneho charakteru, teda z oblasti morálnej, sociálnej alebo osobnej okrem tých, ktoré patria do oblasti trestného práva:

Rodinné a partnerské spory, rozvody, starostlivosť o deti, úprava starostlivosti o maloletých po rozvode, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Formy
mediácie

Krízová mediácia

Je zorganizovaná v čo možno najkratšom čase od vzniku konfliktu.

Kyvadlová mediácia

Strany sporu ostávajú oddelené. Nedochádza k fyzickému kontaktu. Mediátor sa so stranami sporu stretáva na súkromných stretnutiach – individuálne. Následne sprostredkováva
informácie o posune v riešení sporu. Strany sa môžu prvý raz stretnúť až pri podpise Dohody o ukončení mediácie.

On-line mediácia

Osobné stretnutia sú nahradené videokonferenciou, emailom alebo telefonickou komunikáciou.

Mediácia v zastúpení

Za predpokladu, ak nie je možná osobná účasť jednej alebo oboch sporových strán, zastupuje ich zástupca.

Etický
kódex

Etický kódex predstavuje súhrn morálnych noriem, hodnôt a princípov, ktoré by mal dodržiavať každý mediátor. Etický kódex udáva štandardy a usmerňuje interakcie správania sa k sporiacim stranám, ku kolegom. Mediátor sa stáva akceptovaním etického kódexu profesionálom, ktorý ctí mediáciu, spoločenské normy, hodnoty a princípy. Etický kódex stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov.

Kontakt

Napíšte mi správu. Po jej prijatí vás rada skontaktujem.